Vol 5, No 12 (2014)

Dec

Table of Contents

Review Article

Rajmohan Rajamuthiah
 
Abstract [330 Views] |  PDF   [92 Downloads] |  Page No:586-591
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.850
Raj Mohan Raja Muthiah
 
Abstract [98 Views] |  PDF   [93 Downloads] |  Page No:592-594
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.998

Original Research Articles

Dr. Kirtan Manojkumar Vyas, Dr. Ashita Kirtan Vyas
 
Abstract [115 Views] |  PDF   [80 Downloads] |  Page No:595-599
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.942
Deepak Shrivastava, Amit Kumar Jain, Pankaj Gharde, Deepti Bala Sharma, Ram Sewak Verma
 
Abstract [240 Views] |  PDF   [320 Downloads] |  Page No:600-604
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.986
Joan Bryant, Rashi Sen, Sanjay Kumar Sood
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [81 Downloads] |  Page No:605-608
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.989
Vungarala Satyanand, Bhakthavatsala Reddy, N. Lilly, Mahaboobvali Shaik, Ahammad Basha Shaik, Aditya M
 
Abstract [116 Views] |  PDF   [96 Downloads] |  Page No:609-611
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.996
Supriya K, Suchitra Thunga, Prakhar Singh
 
Abstract [138 Views] |  PDF   [86 Downloads] |  Page No:612-614
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.990
Suresh Babu Kondaveeti, Anand Shaker, R. Chidambaram
 
Abstract [76 Views] |  PDF   [122 Downloads] |  Page No:615-618
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.878
Taninder Singh, Nilam Shah, Chinar Patel, R. M. Upadhayaya
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [113 Downloads] |  Page No:619-622
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.988
Deepak J V Pinto, Dinesh K.V.N., Ravindra M. Shenoy, Surendra U Kamath, Vijay Reddy, Chalapalli Srinivas
 
Abstract [68 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:623-626
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.981
D C Thamke, H A Tayade, Surekha Tayade, N. J. Bankar, N. G. Rathod
 
Abstract [80 Views] |  PDF   [78 Downloads] |  Page No:627-630
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.982
Rahul Sharma, Ritesh S. Bathe
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [28 Downloads] |  Page No:631-640
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.995

Short Communication

Manoj Kumar Rajput, Surinder Singh
 
Abstract [113 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:641-642
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.997

Case Report

Harshal Shah, Piyush Ojha, Mahendra Chourasiya, Ved prakash Pandey
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [47 Downloads] |  Page No:643-644
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.965
Siddanagouda Biradar, Deepak K Kadeli, Shivaraj N Patil
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:645-647
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.840
manish gupta, Bharati Pandya, Ravinder Narang
 
Abstract [61 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:648-649
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.994
Surekha Tayade, Atul Tayade, Poonam V Shivkumar, Priya Kale
 
Abstract [91 Views] |  PDF   [48 Downloads] |  Page No:650-652
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.946
Amit H Agravat, Amit A Gharia, Gauravi A Dhruva
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [72 Downloads] |  Page No:653-654
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.487
Mangal Pandure, Ravindra Karle, Nandkumar Angerkar, Suhil Kachewar
 
Abstract [76 Views] |  PDF   [78 Downloads] |  Page No:655-657
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.983