Vol 5, No 12 (2014)

Dec

Table of Contents

Review Article

Rajmohan Rajamuthiah
 
Abstract [357 Views] |  PDF   [93 Downloads] |  Page No:586-591
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.850
Raj Mohan Raja Muthiah
 
Abstract [115 Views] |  PDF   [105 Downloads] |  Page No:592-594
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.998

Original Research Articles

Dr. Kirtan Manojkumar Vyas, Dr. Ashita Kirtan Vyas
 
Abstract [125 Views] |  PDF   [138 Downloads] |  Page No:595-599
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.942
Deepak Shrivastava, Amit Kumar Jain, Pankaj Gharde, Deepti Bala Sharma, Ram Sewak Verma
 
Abstract [294 Views] |  PDF   [355 Downloads] |  Page No:600-604
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.986
Joan Bryant, Rashi Sen, Sanjay Kumar Sood
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [82 Downloads] |  Page No:605-608
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.989
Vungarala Satyanand, Bhakthavatsala Reddy, N. Lilly, Mahaboobvali Shaik, Ahammad Basha Shaik, Aditya M
 
Abstract [129 Views] |  PDF   [99 Downloads] |  Page No:609-611
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.996
Supriya K, Suchitra Thunga, Prakhar Singh
 
Abstract [154 Views] |  PDF   [92 Downloads] |  Page No:612-614
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.990
Suresh Babu Kondaveeti, Anand Shaker, R. Chidambaram
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [129 Downloads] |  Page No:615-618
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.878
Taninder Singh, Nilam Shah, Chinar Patel, R. M. Upadhayaya
 
Abstract [126 Views] |  PDF   [131 Downloads] |  Page No:619-622
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.988
Deepak J V Pinto, Dinesh K.V.N., Ravindra M. Shenoy, Surendra U Kamath, Vijay Reddy, Chalapalli Srinivas
 
Abstract [79 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:623-626
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.981
D C Thamke, H A Tayade, Surekha Tayade, N. J. Bankar, N. G. Rathod
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [104 Downloads] |  Page No:627-630
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.982
Rahul Sharma, Ritesh S. Bathe
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [56 Downloads] |  Page No:631-640
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.995

Short Communication

Manoj Kumar Rajput, Surinder Singh
 
Abstract [133 Views] |  PDF   [48 Downloads] |  Page No:641-642
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.997

Case Report

Harshal Shah, Piyush Ojha, Mahendra Chourasiya, Ved prakash Pandey
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:643-644
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.965
Siddanagouda Biradar, Deepak K Kadeli, Shivaraj N Patil
 
Abstract [68 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:645-647
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.840
Manish Gupta, Bharati Pandya, Ravinder Narang
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:648-649
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.994
Surekha Tayade, Atul Tayade, Poonam V Shivkumar, Priya Kale
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:650-652
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.946
Amit H Agravat, Amit A Gharia, Gauravi A Dhruva
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [80 Downloads] |  Page No:653-654
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.487
Mangal Pandure, Ravindra Karle, Nandkumar Angerkar, Suhil Kachewar
 
Abstract [88 Views] |  PDF   [83 Downloads] |  Page No:655-657
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v5i12.983