Vol 6, No 10 (2015)

Oct

Table of Contents

Original Research Articles

Prakash S, Rajeev Gupta
 
Abstract [199 Views] |  PDF   [64 Downloads] |  Page No:686-688
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2379
Varsha Shirish Dabadghao, Ram Barure, Suresh Kumar Sharma, Sangram Mangudkar
 
Abstract [146 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:689-694
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2350
Ovaise Malik, Malik Rameez, Anjum Shamin, Feroz Ahmad Dar
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:695-699
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2584
Sasikumar NS, Aanandha Subramaniam K, Padma K, Kavitha S
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:700-704
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2551
Rajesh Kumar Sharma, Rajeev Kumar, Nitika Sharma, Reba Chhabra, G. R. Soni, Surinder Singh
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [85 Downloads] |  Page No:705-708
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2541
Vivekanand K. H., Mohankumar K, Prakash Dave, Vikranth S. N., Suresh T. N.
 
Abstract [74 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:709-714
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2578
Shashikala S., Mohammed Ali Imthiaz U., Reshma S., Madan Gopal, Prathima M. B., Dr. Sushith, Ashok Kumar
 
Abstract [139 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:715-718
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2597
Laura Leci-Tahiri, Tahiri A, Ukeperaj B
 
Abstract [38 Views] |  PDF   [19 Downloads] |  Page No:719-724
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2593
Dr Bhagwati Salgotra, Dr. Kunal Kishore
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:725-729
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2534
Dr. Malkesh D. Shah, Prof. Dr. Jagdish J. Patwa, Dr. Keyur B Patel, Dr. Aditya K Agarwal, Dr. Neel H Patel
 
Abstract [106 Views] |  PDF   [23 Downloads] |  Page No:730-736
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.1725
Aveen Nozad Adham
 
Abstract [56 Views] |  PDF   [26 Downloads] |  Page No:737-744
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2603
Dr. Bhagwati Salgotra, Dr. Kunal Kishore
 
Abstract [125 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:745-748
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2536
Mohamed Ahmida, Zuhair Gatish, Samir Al-Badry, Ismail El-Shalmani, Osama El-Deeb
 
Abstract [337 Views] |  PDF   [90 Downloads] |  Page No:749-753
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2606
Angurbala Bafna, Purnima Dey Sarkar, Rameshwar Maheshwari, Tasneem Rangwala, Batham Anil Rai, Sandhya Sharma, Shashank Bafna
 
Abstract [45 Views] |  PDF   [23 Downloads] |  Page No:754-756
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v6i10.2594