Vol 7, No 9 (2016)

Sep

Table of Contents

Original Research Articles

Deepti Agarwal, Aditi Mittal
 
Abstract [139 Views] |  PDF   [191 Downloads] |  Page No:413-417
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3553
Shashikala V, Harsha Hegde, Alister J Victor
 
Abstract [80 Views] |  PDF   [167 Downloads] |  Page No:418-420
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3590
Shahid Iqbal, Anil Kumar Sharma, Mushir Ahmad, Suryakant Nagtilak, Naved Ahmad
 
Abstract [129 Views] |  PDF   [112 Downloads] |  Page No:421-423
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3550
Shashikala V, Sonia Rani P.B, Alister J Victor
 
Abstract [99 Views] |  PDF   [183 Downloads] |  Page No:424-427
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3584
Shashikala V, Farman Ali, Narendranath Lokare, Joseph Matew
 
Abstract [222 Views] |  PDF   [222 Downloads] |  Page No:428-433
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3594
Violeta Zanaj, Dhimiter Rapti, Melidin Bakalli
 
Abstract [67 Views] |  PDF   [45 Downloads] |  Page No:434-437
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3608
Sonali Kore, Pallavi Waghalkar, Anita Shetty, Madhu Garasia
 
Abstract [53 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:438-442
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3631
Amit Deshmukh, Sona Dave, Pinakin Gujjar
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:443-447
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3637
Prem Kumar Verma, Garima Bhutani, Rahul Saini, Seema Rani
 
Abstract [58 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:448-451
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3618
Shivaraj Kulkarni, Ritesh Bathe, Akshay Javalgikar
 
Abstract [78 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:452-455
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3368
Pradeep Dhumane, Nilofar Shakir
 
Abstract [62 Views] |  PDF   [98 Downloads] |  Page No:456-459
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3625
Ganesh Kumar Gudas, A. Jaswanth, V.R.N. Bhikshapathi
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [110 Downloads] |  Page No:460-467
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3627
Abhyudaya Verma, Deepika Verma, Pooja Bansal, Akhil Bansal
 
Abstract [58 Views] |  PDF   [53 Downloads] |  Page No:468-471
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3612
Astha Kanwar, Subhash P Kumbhare, Veena Mangnale, Priyanka Verma
 
Abstract [57 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:472-476
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3641

Case Report

Ramani Ranjan Mund, Naresh Dayaldas Badlani, Pratyusha Priyadarshini
 
Abstract [68 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:477-478
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3561
Keshav Pagrut, Virendra Khadse, Sanjay Khandekar, Jaywant Mahadani
 
Abstract [79 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:479-481
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3623
Biswajit Pattanaik, Sunil Kumar Agarwalla, Subhankar Mishra, Subhranshu Sekhar Dhal
 
Abstract [71 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:482-484
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v7i9.3605