Vol 7, No 5 (2016)

May

Table of Contents

Original Research Articles

Shyamal Koley, Ritu Atri
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [21 Downloads] |  Page No:236-239
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3202
Prasad Panbude, Manish Sonkusale, Rashmi Deshpande, Anand Sancheti, Manish Khare
 
Abstract [39 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:240-243
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3254
Preeti Singh, Vijay Kumar Jaiswal, Priyanka Garg
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:244-250
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3189
Rosmee Mahajan, Shyamal Koley
 
Abstract [58 Views] |  PDF   [5 Downloads] |  Page No:251-255
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3239
Bhupendra Patil, Vilas Malkar, Vivek Karale, Madhuri Ugalmugle, Suwarna Patil
 
Abstract [42 Views] |  PDF   [258 Downloads] |  Page No:256-259
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3245
Gaurav Jagrawal, Vivek Arora, Maheshwar Gunawat, Pankaj Malik
 
Abstract [54 Views] |  PDF   [13 Downloads] |  Page No:260-264
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3210
Bharat Lal Sharma, Rameshwar Lal Suman, Suresh Goyal, Anuradha sanadhya
 
Abstract [43 Views] |  PDF   [94 Downloads] |  Page No:265-268
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3235
Navneet Kumar Kaushik, Kiran Singh
 
Abstract [23 Views] |  PDF   [22 Downloads] |  Page No:269-272
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3275
Vivek Sharma, Rashid Anjum, Vikas Choudhary, Tarun Pratap Singh
 
Abstract [55 Views] |  PDF   [12 Downloads] |  Page No:273-275
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3277
Manjusha K. Borde, Ipseeta Ray Mohanty, Ujwala Maheshwari, Rajesh Kumar Suman, YA Deshmukh
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:276-282
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3273
Sangeeta Gupta, Gaurav Gupta, Surjit Singh
 
Abstract [150 Views] |  PDF   [5 Downloads] |  Page No:283-288
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3241
Peddiraju Vidyadhara Rani, Naveen Kumar S., Ravinder T
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [14 Downloads] |  Page No:289-294
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3297
Swapnil B Kaikade, Nitin D. Pise
 
Abstract [58 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:295-296
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3315

Case Report

Nitin C. Kotwal
 
Abstract [189 Views] |  PDF   [84 Downloads] |  Page No:297-298
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3221
Meenakshi Sindhu, Ravi Kant Bamotra, Shazia Qayum
 
Abstract [25 Views] |  PDF   [61 Downloads] |  Page No:299-302
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3218
Gauri Arora
 
Abstract [26 Views] |  PDF   [13 Downloads] |  Page No:303-305
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i5.3302