Vol 3, No 1 (2012)

Jan

Table of Contents

Review Article

Gaurav Solanki
 
Abstract [1269 Views] |  PDF   [228 Downloads] |  Page No:01-07
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.319
Gaurav Solanki
 
Abstract [134 Views] |  PDF   [190 Downloads] |  Page No:08-14
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.320
Gaurav Solanki
 
Abstract [180 Views] |  PDF   [36 Downloads] |  Page No:15-23
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.321
Gaurav Solanki, Renu Solanki
 
Abstract [175 Views] |  PDF   [87 Downloads] |  Page No:24-28
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.322

Original Research Articles

Purru Ravi Kumar, Yogananda Reddy Indla, Ragam Ravi Sunder, Rajani Santha Kumari
 
Abstract [64 Views] |  PDF   [19 Downloads] |  Page No:29-31
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.272
Abhijit Awari, Sunita Nighute
 
Abstract [52 Views] |  PDF   [22 Downloads] |  Page No:32-35
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.257
Bhagya Kodavanji, Amrutha Tripathy, Rama Swamy, P. Rajendran, Kishan K, Anupama N
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [19 Downloads] |  Page No:36-41
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.244
Sunita Nighute, Abhijit Awari
 
Abstract [56 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:42-45
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.277
Surekha V. Bangal, Somasundaram V. K., Neeta S. Misra
 
Abstract [55 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:46-51
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.208

Case Report

Kunaal Shinde, Vidyadhar B Bangal, Sai K Borawake, Rashmi K Singh
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [90 Downloads] |  Page No:52-55
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.258
Gaurish Manohar Shetty
 
Abstract [54 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:56-57
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.301
Sumalatha T., Rajashree T. K., Siva Prasad T.
 
Abstract [44 Views] |  PDF   [79 Downloads] |  Page No:58-58
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.119
Madhavi Dasari, T. K Rajasree
 
Abstract [97 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:69-73
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v3i1.303